Vårt miljøarbeid

Ragn-Sells kjernevirksomhet er innsamling, bearbeiding og gjenvinning av avfall. Vi håndterer avfall på vegne av våre kunder, og bidrar til at mest mulig av dette avfallet gjenvinnes fremfor å deponeres eller sluttbehandles på annen måte. Dette utgjør et betydelig bidrag til redusert ressursbruk og lavere utslipp av klimagasser.

Miljøarbeid

Avfallshierarkiet ligger til grunn for vårt arbeid for vårt arbeid med å lede avfall og restprodukter riktig gjennom kretsløpet. I tillegg legger vi vekt på drive all vår virksomhet med minst mulig ressursforbruk og utslipp til jord, luft og vann. Dette gjør vi blant annet ved å jevnlig gjennomføre risikovurderinger, egenkontroller og miljøaspektanalyser.

Miljørapport

Ragn-Sells AS utarbeider årlig en miljørapport med klimaregnskap. Vi benytter et oppsett utarbeidet for Norsk Industri for å føre klimaregnskap. Dette tar utgangspunkt i mengdene avfall vi leverer til ulike behandlingsmåter og beregner klimautslipp per fraksjon.