Vårt miljøarbeid

Ragn-Sells kjernevirksomhet er innsamling, bearbeiding og gjenvinning av avfall. Vi håndterer avfall på vegne av våre kunder, og bidrar til at mest mulig av dette avfallet gjenvinnes fremfor å deponeres eller sluttbehandles på annen måte. Dette utgjør et betydelig bidrag til redusert ressursbruk og lavere utslipp av klimagasser. Du kan bruke Klimanytteguiden for å se hvilke klimagevinster som kan oppnås for ulike fraksjoner.

Miljøarbeid

Avfallshierarkiet ligger til grunn for vårt arbeid for vårt arbeid med å lede avfall og restprodukter riktig gjennom kretsløpet. I tillegg legger vi vekt på drive all vår virksomhet med minst mulig ressursforbruk og utslipp til jord, luft og vann. Dette gjør vi blant annet ved å jevnlig gjennomføre risikovurderinger, egenkontroller og miljøaspektanalyser.

Miljørapport

Ragn-Sells AS utarbeider årlig en miljørapport med klimaregnskap. Vi benytter et oppsett utarbeidet for Norsk Industri for å føre klimaregnskap. Dette tar utgangspunkt i mengdene avfall vi leverer til ulike behandlingsmåter og beregner klimautslipp per fraksjon.