Regjeringsvedtak/forslag på innføring av Co2 avgift på forbrenning av avfall

Varsel om ekstraordinær prisregulering

Dette er et varsel om ekstraordinær prisregulering på grunn av endring i offentlig avgift. Den norske regjeringen har foreslått i statsbudsjettet 2021 en avgiftssats på 149 kroner per tonn Co2. Dette regjeringsvedtaket/forslaget har en omberegningsnøkkel som viser at dette utgjør 82 kroner per tonn avfall til forbrenning.

04 des 2020

Endringen vil gjelde alle avfallstyper som går til forbrenning. Alle våre kunder som er innenfor denne kategorien vil bli berørt av endringen. Farlig avfalls fraksjoner som går til forbrenning, er unntatt Co2 avgiften.

Forslaget om avgift på forbrenning av avfall, er foreslått innført i statsbudsjettet. Ragn-Sells AS vil belaste våre kunder fra det tidspunkt avgiften innføres. En dato for dette er per desember 2020 ikke satt.

Endringer treffer hele markedet

Ragn-Sells AS har avtalefestet med våre kunder at vi kan justere prisen for endring i offentlige avgifter med umiddelbar virkning. Reguleringen av Co2 avgiften skjer i henhold til dette. Disse endringer vil treffe hele det norske avfallsmarkedet og vil gjelde alle.

Vi vil på forhånd takke for forståelsen for endringen som er vedtatt/foreslått. Har du spørsmål i sakens anledning ta kontakt med din salgsrådgiver eller vårt kundesenter.

Med vennlig hilsen
Rune Stensli
Direktør salg og marked
Ragn-Sells AS