Forurenset grunn og marksanering

Forurenset grunn og marksanering

Flere steder i Norge er det forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter i jorda. Jorda forurenses når miljøgifter slippes ut eller graves ned. Årsakene kan blant annet være gamle utslipp fra industri og annen næringsvirksomhet, samt utlekking fra gamle avfallsfyllinger. Å bo eller oppholde seg på områder med forurenset grunn vil i mange tilfeller være forbundet med minimal risiko. Noen områder kan imidlertid være så forurenset at det er fare for at miljøgiftene spres i miljøet og tas opp i næringskjedene.

Spredning av forurensning i grunnen

Når grave- eller anleggsvirksomhet settes i gang i et forurenset område, kan det øke faren for at forurensningen spres. I noen tilfeller kan kontakt med forurensede masser medføre fare for helseskade. De som ønsker å bygge på forurenset grunn eller gjennomføre opprydningstiltak på slike områder, må derfor ta nødvendige hensyn for å forhindre spredning av forurensningen og innhente tillatelse fra forurensningsmyndighetene.

Forurenset grunn - vi rydder gjerne opp

Vi kan hjelpe deg med hele prosessen, eller deler av den. Vi har tillatelse til mottak av forurenset masse og vi kan håndtere den videre, enten i renseprosesser eller deponiløsninger.

Kontakt oss vedrørende forurenset grunn