I denne kronikken retter tidligere administrerende direktør i Ragn-Sells, Bjørn Hoel, søkelyset mot at det offentlige ikke kjøper varer som er laget av resirkulerte materialer.

Det offentlige må kjøpe resirkulert

Politikerne vil gjerne ha folk til å resirkulere. Men det offentlige kjøper ikke varer som er laget av resirkulerte materialer. Dette paradokset må løses.

01. aug 2019

Kronikk av: Bjørn Hoel, tidligere administrerende direktør i Ragn-Sells

Ragn-Sells har gjort en kartlegging av hvilke offentlige aktører som stiller krav om bruk av resirkulerte materialer, når de foretar innkjøp og om de etterspør varer som er laget av materiale det er lett å gjenvinne.

Ingen sammenheng

Bare 16 prosent av de spurte i undersøkelsen, svarer at de etterspør varer laget av resirkulerte materialer. Tilsvarende mange svarer også at de etterspør varer det er lett å resirkulere når de er utbrukt. Bare fire prosent har satt seg mål for at en viss andel av innkjøpte varer må produseres av resirkulerte materialer.

Undersøkelsen vår viser at det er ingen sammenheng mellom den politiske viljen til å få folk til å resirkulere og det offentliges innkjøpspolitikk. Men det er liten vits i å be folk resirkulere, dersom det ikke skapes et marked for varer av resirkulert materiale. Offentlige anbud er et bidrag til å etablere et slik marked i Norge. Hvert år handler det offentlige for 500 milliarder kroner.

Offentlige anbud

Nylig vedtok Stortinget en ny lov om offentlige anbud som pålegger statlige, fylkeskommunale og kommunale innkjøpere å innrette anskaffelsespraksisen slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger der dette er relevant. Det kan blant annet skje ved å ta hensyn til livssykluskostnader.

Regjeringen har også satt seg som mål at Norge skal bli et foregangsland for sirkulær økonomi. Å ta livssykluskostnader i betraktning er en viktig faktor for å nå den målsettingen ved hjelp av loven om offentlige anbud.

Fem tips

I undersøkelsen, kunne respondentene komme med egne kommentarer. En skrev: «Jeg er usikker på hva jeg skal svare. Vi har retningslinjer som sier at vi kan ta miljøhensyn, men det er ikke konkret nevnt at varene som kan resirkuleres eller gjenbrukes skal prioriteres.»

Vi har fem tips til hvordan offentlige aktører, kan bidra til en sirkulær økonomi gjennom anbudskonkurranser.

  1. Still spørsmål til leverandøren. Hvor stor andel gjenvunnede materialer finnes i produktene? Er varene designet for gjenvinning når de er utbrukt?
  2. Sett tydelige mål. Slå fast hvilke mål som er viktigst og når de skal nås. Store prosjekt i form av nybygg, skaper større effekt enn mindre innkjøp. Materialgjenvinningsgraden i byggenæringen har gått i feil retning de siste årene, og her kan det offentlige spille en sentral rolle for å endre dette.
  3. Tilpass kravene. Det er forskjell mellom bransjer når det gjelder hvor langt de har kommet i å ta i bruk gjenvunnede materialer. Tilpass kravene til de dere handler med.
  4. Belønn framgang. Løft frem aktører og mennesker som bidrar til at dere lykkes. Sammen med et tydelig engasjement fra ledelsen, skaper det intern stolthet rundt arbeidet.
  5. Start nå! Det viktigste er å komme i gang. Loven gir rom for å starte dialog med leverandørene, så kan man sammen øke kravene etterhvert.

Vi skal være ærlige og si at undersøkelsen har et lite utvalg. Av 433 spurte har bare 49 svart. Men resultatet i svarene er omtrent identiske med samme undersøkelse i Sverige der 200 av 290 kommuner svarte. At bare ti prosent svarer i undersøkelsen, kan også tyde på at dette er en problemstilling som er på få offentlige innkjøperes agenda. Vi fikk også kommentarer fra de som mottok undersøkelsen, om at det er bra at noen engasjerer seg i denne problemstillingen. «Her har vi en lang vei å gå!», som en av respondentene skrev.

Veien trenger ikke bli så lang. Regjeringen skal legge fram en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige innkjøp og grønn innovasjon. Vi kommer til å gjennomføre vår undersøkelse igjen om et år, og håper at resultatene av en slik handlingsplan har skapt resultater allerede da.