Generelle avtalevilkår

Nedenstående vilkår gjelder for avtaler mellom Ragn-Sells AS og kunden, dersom ikke annet er skriftlig regulert i egen avtale. Gjeldende fra 1. januar 2021.

1. Endringer i kundeforhold

Kunden plikter å melde om endringer i avtaleforhold (som for eksempel kontaktperson, endring i telefonnummer, e-post og adresser) minst 14 dager før disse trer i kraft. Dersom endringene ikke er meldt innen tidsfristen, har Ragn-Sells AS rett til å fakturere kr 1150,- i endringsgebyr.

2. Eiendomsrett til avfallet

Eiendomsretten til avfallet går over til Ragn-Sells AS når Ragn-Sells AS har overtatt besittelsen over avfallet.

Hvis kunden har deklarert avfallet uriktig, går eiendomsretten til avfallet ikke over til Ragn-Sells AS med mindre Ragn-Sells AS krever det. Når eiendomsretten til avfallet ikke går over til Ragn-Sells AS, beholder kunden alt ansvaret (herunder produsentansvaret) for at avfallet håndteres i henhold til gjeldende lover og regler. Bestemmelsene i de foregående to setningene gjelder uavhengig av hvem som har besittelsen over avfallet.

3. Opplysningsplikt

Kunden er ansvarlig for å gi korrekt informasjon om avfallet som befinner seg i beholdere og / eller containere, for eksempel om innhold og mengde. Kunden er også ansvarlig for å deklarere (gjelder farlig avfall) og basis karakterisere (gjelder avfall til deponi) avfallet i henhold til gjeldende regler såfremt det ikke er spesielt avtalt at Ragn-Sells AS skal gjøre dette (Forskrift om farlig avfall, 2003 § 11). Ragn-Sells AS påberoper seg retten til å fakturere kunden for dette arbeidet. Ved feilinformasjon om avfall mottatt av Ragn-Sells AS påberoper Ragn-Sells AS seg retten til å fakturere alle kostnader relatert til at avfallet har en annen sammensetning, mengde eller annet, enn angitt.

4. Avfall som krever egen avtale før mottak

Følgende avfall er underlagt spesielle restriksjoner og kan ikke mottas/leveres uten egen avtale om dette:

  • Eksplosiver
  • Smittefarlig avfall
  • Radioaktivt avfall

Levering av slikt avfall uten særskilt avtale vil medføre avviksgebyr. Ragn-Sells AS overtar ikke eiendomsretten til eller ansvaret for slikt avfall med mindre det er inngått særskilt avtale om leveranse av slikt avfall samt korrekt mengde er levert i henhold til avtalen.

5. Krav til sortering av avfall

Alt avfall skal sorteres i henhold til gjeldene regelverk og Ragn-Sells AS’ veiledninger på blant annet ragnsells.no. Brudd på kravene til sortering kan medføre avviksgebyr.

6. Personell/bemanning

Begge partene skal påse at arbeid i henhold til avtalen blir utført av kvalifisert personell og at arbeidet utføres etter gjeldende regelverk og forskrifter.

7. Bruk av underleverandør

Ragn-Sells AS har rett til å benytte underleverandører ved utførelse av arbeid i henhold til avtalen. Disse skal følge de samme prosedyrer og retningslinjer som fremgår av avtalen. Kunden skal ved henvendelser forholde seg direkte til Ragn-Sells AS og ikke til underleverandøren.

8. Direkteleveranser til Ragn-Sells AS anlegg

Kunden kan kun levere avfall direkte til Ragn-Sells AS’ anlegg når det er inngått egen avtale om dette.

9. Kundens øvrige forpliktelser

Ventetid som ikke kan tilskrives feil hos Ragn-Sells AS faktureres kunden. Særskilte tillatelser for utplassering av containere og beholdere er kundens ansvar, men Ragn-Sells AS kan stå for å skaffe denne etter nærmere avtale med kunden. Kunde er også ansvarlig for at grunnen og omgivelsene (Belegningsstein, asfalt o.l) tåler påkjenning fra vekten av en fylt container. Dette gis det ingen erstatning for, fra Ragn-Sells side.

Eventuelle krav om flytting/omplassering/innhenting og liknende som fremsettes av lokale myndigheter er kundens ansvar, men oppfølging skal gjennomføres av Ragn-Sells AS og faktureres kunde. Kunden plikter å fylle opp utstyret slik at innsamling og transport kan foretas på en trygg og sikker måte og innenfor krav til høyder og last/vekt. Ved behov for å flytte/fjerne avfall forbeholder Ragn-Sells AS seg retten til å fakturere etter medgått tid. Kunden skal sørge for god plass og fri adkomst til alt utstyr. Ekstraarbeid med å skaffe fri adkomst kan faktureres kunden.

10. Leie og kjøp av utstyr

Om utstyr leies tilhører leieobjektet Ragn-Sells. Kunde kan ikke fremleie leieobjektet.

Kunden skal umiddelbart etter å ha mottatt leie eller kjøpsobjektet, undersøke dette. Ragn-Sells AS tar ikke ansvar for feil som burde vært oppdaget ved en slik undersøkelse, og som ikke blir innrapportert til selskapet innen én uke fra mottak. Feil som ikke kunne oppdages ved undersøkelsen, skal reklameres omgående når feilen oppdages og senest 3 måneder etter utstyret er mottatt.

NB: Det kan oppstå normal slitasje på asfalt/grunn ved levering og henting av container, dette er normalt og vil ikke være erstatningsberettiget.

Ved feil eller mangler på utstyret som ikke beror på kundens bruk/behandling av utstyret, er Ragn-Sells AS forplikte til, etter eget valg, enten å reparere feilen/mangelen, erstatte utstyret med nytt utstyr, eller innrømme kunden et avslag i pris på leie eller kjøpspris. Om en feil/mangel er vesentlig, og Ragn-Sells AS ikke innen rimelig tid etter å ha mottatt skriftlig varsel om feil/mangel på produktet, har iverksatt korrigerende tiltak, kan kunden kreve å få hevet kjøpet eller leieforholdet. Dette gjelder likevel ikke feil som skyldes materialtretthet eller svakheter i godset.

Kunden har risikoen fra leveringstidspunktet, herunder for enhver skade på objektet, også ved hendelige uhell. Kunden er ansvarlig for tap, skade og generell forringelse av utstyr som ikke kan tilskrives normal slitasje i leieperioden. Kunden er også ansvarlig for å vedlikeholde utstyret i leieperioden i den utstrekning dette er nødvendig for å forhindre verdiforringelse som ikke kan tilskrives normal slitasje i leieperioden. Ragn-Sells AS tilbyr vedlikeholdskontrakter.

Ved utleie av utstyr har Ragn-Sells AS i leieperioden rett til å kreve å få undersøke utleid utstyr.

Ragn-Sells AS har rett til å utføre vedlikehold for leietakers regning, når vedlikehold av Ragn-Sells AS’ eiendom/utstyr forsømmes av leietaker.

Utstyr som ikke står på hjul, og naturlig krever kjøretøy for forflytting, skal ikke flyttes av kunden.

Ved skader på utstyret skal dette straks rapporteres til Ragn-Sells AS.
Kunden er ansvarlig for de skader som utleieobjektet forvolder omgivelsene etter at dette er satt ut av Ragn-Sells. Kunden er ansvarlig for at utstyret er plassert slik at utenforstående ikke kan påføre utstyret skade eller hærverk, eller at vær og vind ikke utsetter utstyret for bevegelse.

Kunden er også ansvarlig for skader som inntreffer som følge av feilaktig bruk av utstyret. Dette gjelder både utstyret selv og eventuelle skader på annet utstyr, mennesker, dyr, eller ytre miljø.

Leie beregnes fra og med dagen utstyret gjøres tilgjengelig for kunden, til og med dagen utstyret hentes av Ragn-Sells AS. Eventuelt ekstramateriell og utstyr faktureres særskilt.

Kunden erverver ikke eiendomsrett til leid utstyr med mindre dette særskilt er avtalt. Ragn-Sells AS har ikke ansvar eller risiko for forsinket levering eller henting av utstyr når dette skyldes forhold Ragn-Sells AS ikke har kontroll over.

Oppsamlingsmateriell settes ut såfremt mulig i den størrelse som er avtalt/bestilt.

11. SmartBag – særskilte bestemmelser

SmartBag kan plasseres maksimalt 5 meter fra parkering for lastebil. Lastebil som henter sekkene er 3 meter bred og 10 meter lang med behov for 4,5 meter fri høyde. Det er kundens ansvar å sikre at sekkene er riktig plassert i forhold til dette og eventuelle lokale bestemmelser ang brann- og trafikksikkerhet.

Følgene avfallstyper kan ikke kastes i SmartBag: Farlig avfall, dekk og matavfall. Se også pkt. 4. Hvis bagene inneholder slikt avfall, eller er overfylt, fakturerer Ragn-Sells AS avviksgebyr. Sekker som ikke er merket med spesiell fraksjon/avfallstype vil bli klassifisert som blandet avfall.

12. Priser og prisjusteringer

Hvis pris ikke er forhåndsavtalt, gjelder til enhver tid standard prisliste fra Ragn-Sells. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Ragn-Sells AS sine priser reguleres årlig, normalt per 1. januar.

Prisendringer som kommer i tillegg til årlig prisregulering, varsles av Ragn-Sells AS én måned i forkant gjennom faktura, e-post eller annen særskilt henvendelse.

Hvis Ragn-Sells AS’ utgifter til behandlingsavgifter, utbetalinger til kunder som har levert avfallsfraksjoner Ragn-Sells AS betaler for (kreditfraksjoner), eller andre utgifter som påføres Ragn-Sells AS forandres, har Ragn-Sells AS rett til å endre egne priser umiddelbart, gjeldende fra den første dag i påfølgende måned.

Fakturering av leie skjer forskuddsvis før leieperioden starter, om ikke annet er særskilt avtalt.

Priser og avtalte leveranse- og hentetidspunkter, er basert på at Ragn-Sells AS’ overholder de til enhver tid gjeldende regler lover og forskrifter samt tariffavtaler relevante for det personell og utstyr Ragn-Sells AS benytter. Kunden kan ikke kreve at Ragn-Sells AS bryter relevante regler for å tilfredsstille kundens behov.

Utgifter til bompenger og gateleie der dette er aktuelt vil måtte dekkes av kunde. Dersom satsene blir endret for bompenger, ekstraordinære parkeringsutgifter i bykjerner, gateleie og liknende i en avtaleperiode, har Ragn-Sells rett til å tilleggs fakturere for slik utgiftsøkning samt for administrasjonsgebyr. Slik tilleggsfakturering skal angis på separat varelinje på fakturagebyr i henhold til avfallsforskriftens § 12-2 (offentlig gebyr for deklarering av farlig avfall) og faktureres av Ragn-Sells AS, dette kommer i tillegg til ordinær betaling til Ragn-Sells AS for utførte tjenester. Hvis det i avtaleperioden skjer endringer i lover, forskrifter eller andre type reguleringer bestemt av myndigheter som påvirker Ragn-Sells AS’ forretningsdrift, forbeholder selskapet seg retten til å justere priser umiddelbart for å kompensere for slike endringer.

13. Indeksregulering av kredittfraksjoner

For kreditfraksjoner (utbetalinger til kunder som har levert avfallsfraksjoner som Ragn-Sells AS’ betaler for) indeksreguleres verdien av fraksjonen i henhold til korresponderende internasjonale vareindeks som for eksempel Celsa og FOEX.

14. Betalingsvilkår

Fakturering skjer etterskuddsvis etter hver tømming med forfall per 14 dager. Skjer ikke betaling i rett tid, har Ragn-Sells AS rett til å kreve rente i henhold til forsinkelsesrenteloven, fra forfallsdag på fakturaen. I tillegg vil Ragn-Sells kreve purregebyrer samt alle utgifter til betalingsinnkreving. Inkasso vil bli iverksatt uten ytterligere varsel dersom utestående ikke er betalt innen 14 dager etter purring.

Ved manglende betaling vil Ragn-Sells AS’ utførelse av oppdrag straks opphøre.

15. Salgspant - Eiendomsrett

Ragn-Sells har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

16. Reklamasjon, mislighold og erstatning

Ved mislighold fra Ragn-Sells AS side, plikter kunden straks å reklamere skriftlig inn via kundeportalen eller på e-post til reklamasjon@ragnsells.com

Ragn-Sells AS har rett til å rette eller omlevere. Dersom Ragn-Sells ikke innen rimelig tid lykkes å utføre sine forpliktelser, har kjøper rett til å heve avtalen. Ved betalingsmislighold fra kjøpers side kan Ragn-Sells etter fritt valg stoppe enhver løpende ytelse til kjøper i henhold til denne og andre avtaler mellom partene. Ragn-Sells AS er ikke ansvarlig for tapt fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap på kundens hånd. Ragn-Sells AS har ikke ansvar eller risiko for forsinket levering når dette skyldes forhold utenfor selskapets kontroll

17. Overdragelse

Kunden kan ikke overføre rettigheter eller forpliktelser etter denne avtalen til andre uten Ragn-Sells AS’ forutgående samtykke. Selv om samtykke gis, vil det påløpe et administrasjonsgebyr.

18. Avtaleperiode og oppsigelse av avtale

Om ikke annet er særskilt avtalt, trår avtalen i kraft ved undertegning eller ved muntlig aksept av tilbud. Avtalen løper inntil videre med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder. Partene har rett til å si opp avtalen med umiddelbart opphør hvis:

  • den andre part unnlater å betale, innleder akkordforhandlinger eller begjæres konkurs, eller erkjenner betalingsudyktig eller insolvens
  • leid utstyr vanskjøttes
  • den andre part gjør seg skyldig i avtalebrudd og ikke innen 14 dager etter at det er skriftlig anmodet om retting, har gjort nødvendige endringer

Ved heving av avtalen har Ragn-Sells rett til å kreve erstatning for kostnader som er påløpt i forbindelse med brudd på avtalen, relatert for eksempel til innhenting av materiell, reparasjoner og lignende.

19. Hindringer

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter, for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som å ligge utenfor partenes kontroll. Hver av partene kan si opp avtalen med en måneds varsel dersom situasjonen utenfor partenes kontroll gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

20. Krav til varsler og samtykker

Prisendringer utover årlig prisjustering jf. pkt. 12, skal varsles av Ragn-Sells AS én måned i forkant gjennom faktura, e-post eller annen særskilt henvendelse, se pkt. 12. Endringer som ikke innebærer vesentlig ulempe for kunden kan varsles gjennom informasjon på Ragn-Sells AS’ nettsider. Informasjonen om endringen skal fremgå på en tydelig måte. Hvis kundens samtykke er påkrevd for å gjennomføre endringer skal samtykke anses gitt ved kundens innbetaling av faktura etter varslingsperiodens utløp. Dersom kunden ikke samtykker, har Ragn-Sells AS rett til å si opp avtalen med én måneds varsel.

21. Endringer av salgs- og leveringsbetingelser

Ragn-Sells AS kan fritt beslutte endring av salgs- og leveringsbetingelsene. Endringer trer i kraft fra det tidspunkt Ragn-Sells AS bestemmer. Vesentlige endringer til skade for kunden forutsetter likevel kundens samtykke. Endringer som skyldes forhold utenfor Ragn-Sells AS sin kontroll, samt endringer som ikke innebærer ulempe for kunden, kan gjennomføres umiddelbart.

22. Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som gis til Ragn-Sells AS behandles i henhold til gjeldende lovgivning for personvern, og Ragn-Sells AS sine egne retningslinjer. Opplysningene vil i hovedsak benyttes for å planlegge, gjennomføre og følge opp leveranse av tjenester, og kan i forbindelse med dette også bli benyttet av Ragn-Sells AS sine underleverandører.

Informasjon og markedsføringsmateriell kan ved hjelp av opplysningene i Ragn-Sells` kunderegister sendes til kunden. Kunden kan selv velge om vedkommende ønsker å motta informasjon fra Ragn-Sells AS, og kan når som helst gi beskjed skriftlig til Ragn-Sells` kundeservice om at kunden motsetter seg at Ragn-Sells AS bruker personopplysninger til markedsføringsformål.

Personopplysninger lagres i den tidsperiode det er aktuelt. Det vil si så lenge kunden har et kundeforhold med Ragn-Sells AS, og i en tidsperiode etter avsluttet kundeforhold slik at kunden kan utnytte fordelene ved å være kunde av Ragn-Sells AS.

Ytterligere informasjon om hvordan Ragn-Sells AS behandler personopplysninger finnes her.

23. Verneting

Med mindre annet er avtalt, er Nedre Romerike tingrett verneting for alle tvister som utspringer av kontrakter med Ragn-Sells AS.

Personvern

Personvern

Ragn-Sells respekterer sine kunders og ansattes privatliv, og etterstreber et høyt personvernnivå i all behandling av personopplysninger.

Selskapsinformasjon

Selskapsinformasjon

Ragn‐Sells er et 100% familieeid miljø- og gjenvinningsselskap etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland.

Trykk her for å finne ut mer om What a waste.

What a waste

Avfall er en skattekiste full av viktige råvarer som kan brukes på nytt. Finn ut mer om Ragn-Sells sin kampanje "What a waste".