Fra 1. januar 2023 innføres strengere krav til sortering av avfall. Foto: Ragn-Sells

Fra 1. januar 2023 innføres strengere krav til sortering av avfall

Endringer i avfallsforskriften gir strengere krav til kildesortering og vil påvirke avfallsløsningen til svært mange virksomheter. Fra 1. januar 2023 vil det ikke lenger være tillatt å sortere matavfall og plast som blandet avfall (restavfall).

04. okt 2022

Matavfall og plast skal kildesorteres og gå til materialgjenvinning. Det er altså ikke lenger tillatt at disse avfallstypene går til energigjenvinning. Kravet gjelder for alle virksomheter som har såkalt husholdningsliknende avfall. I praksis gjelder det de aller fleste bedrifter.

Mye av avfallet vårt er en ressurs som vi kan bruke om igjen. I 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 prosent av avfallet vårt, det være seg husholdnings- eller næringsavfall. Matavfallet kan for eksempel bli til biogass og gjødsel, og plasten kan vi bruke om igjen.

Den viktigste endringen i avfallsforskriften

Den viktigste endringen i Forskrift om endring i avfallsforskriften som omfatter de fleste bedrifter:

§ 10a-5. Plikter for virksomheter som generer husholdningslignende avfall

Virksomheter som genererer husholdningslignende avfall skal sørge for:

 1. at husholdningslignende matavfall og park- og hageavfall utsorteres ved kildesortering.
 2. at husholdningslignende plastavfall som kan materialgjenvinnes utsorteres ved kildesortering. Kildesortering av plastavfall kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst like høy utsorteringsgrad som ved kildesortering.
 3. at utsortert matavfall, park- og hageavfall og plastavfall leveres til materialgjenvinning.

Plikten i første ledd bokstav c gjelder ikke utsortert park- og hageavfall som gjenvinnes ved kompostering ved kilden.

Gjelder denne endringen din bedrift?

her kan du finne svarene på om din bedrift omfattes av endringene i avfallsforskriften, og om din bedrift tilfredsstiller kravene.

Er min bedrift omfattet av endringene?

Dersom din bedrift produseres husholdningsliknende avfall er svaret ja. De aller fleste bedrifter i Norge vil være omfattet av endringene, for eksempel dersom bedriften har kantine som produserer matavfall. Unntak er eksempelvis byggeplasser og produksjonsbedrifter som ikke produserer matavfall.

Må matavfall sorteres?

Om bedriften er omfattet av endringene (se første spørsmål) er svaret ja. Matavfall fra kantine, tilberedning av mat, matvarer som har gått ut på dato og liknende skal kildesorteres, og bedriften må ha en løsning for dette.

Må plastavfall kildesorteres?

Om bedriften er omfattet av endringene (se første spørsmål) er svaret ja. Plastfolie, emballasje av plast, flasker, kanner, brett og liknende skal kildesorteres, og bedriften må ha en løsning for dette.

Gode løsninger for din bedrift

Ragn-Sells tilbyr enkle og gode løsninger som sørger for at din bedrift kildesorterer i henhold til de nye kravene. Vi gjør jobben for deg, det eneste din bedrift trenger er noen ekstra utstyr som er godt merket og en tømmeavtale.

Hva er viktig å tenke på ved bestilling av en løsning?

Matavfall

Hva slags utstyr passer til matavfall?

 • 140 liter beholder
 • Innersekk til beholderen
 • Oppsamlingsutstyr til bruk der avfallet oppstår

Hva slags avtale trenger bedriften?

 • Hva er riktig tømmefrekvens?
 • Trenger bedriften faste tømminger?
 • Merking og skilting
 • Matavfall lukter, er det behov for kjølekabinett?

Plastavfall

Hva slags utstyr passer til plast?

 • Beholdere i ulike størrelser
 • Sekkestativ
 • Avfallssekker til beholdere eller sekkestativ

Hva slags avtale trenger bedriften?

 • Hvilke plasttyper skal sorteres?
 • Hvor stort er volumet, er det behov for presse eller annet komprimerende utstyr?
 • Hva er riktig tømmefrekvens?
 • Trenger bedriften faste tømminger?
 • Merking og skilting
Kontakt Ragn-Sells kundesenter

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til vårt kundesenter.

Endrer også emballasjeregler

Det er også vedtatt endringer i emballasjeavfallsregelverket som vil tre i kraft straks. Det er avfallsforskriftens kapittel 6 om retursystemer for emballasje til drikkevarer, og kapittel 7 om emballasjeavfall som nå blir endret. Mer emballasjeavfall, særlig plastemballasje, må materialgjenvinnes.

Innen 2030 skal vi materialgjenvinne 70 prosent av all emballasje. Plastemballasjen utgjør en stor del av avfallet fra husholdningene.

Fra 1. januar gjelder nye, omfattende utsorteringskrav fra både plast- og matavfall og hage- og parkavfall. Kort fortalt innebærer kravene at disse avfallstypene skal utsorteres over hele landet.

Noen kommuner oppfyller allerede kravene, mens andre nå har et halvår på seg på å få nye utsorteringsrutiner på plass. Det samme gjelder for næringslivet.

Trenger din bedrift eller organisasjon hjelp til å forbedre kildesorteringen eller har spørsmål i forbindelse med dette, ikke nøl med å ta kontakt med din salgsrådgiver i Ragn-Sells.