Levering av masser.

Levering av masser

Husk å send inn erklæring og analyse før levering av rene masser

For å sikre overholdelse av lovverket og korrekt prising ved levering av masser er vi avhengige av å innhente informasjon og dokumentasjon før avfallet leveres til oss. Hvilken type dokumentasjon avhenger av avfallstypene.

Vi deler masser inn i to kategorier:

For at grave- og rivemasser skal kunne leveres som rene masser (1601) må det fylles ut en egenerklæring. Dersom egenerklæring ikke foreligger ved levering vil massene ansees som forurensede (1604) og prises deretter. For å ta imot lett forurensede masser (1603) må disse være analysert iht. avfallsforskriftens kap. 9 vedlegg 2.

Dersom du har følgende fraksjoner kan disse leveres uten at du må fylle ut egenerklæring:

Vær klar over at høyt innhold av forurensning kan medføre at både masser og bygningsavfall kan være farlig avfall. Farlig avfall skal holdes adskilt fra annet avfall og leveres til godkjent mottak. Du finner grenseverdiene for farlig avfall ved å trykke her.

For å unngå uventede kostnader eller lovbrudd er det viktig å opplyse oss dersom det er en fare for at ditt avfall er farlig avfall.