Basiskarakterisering av masser

Du som kunde har ansvar for korrekt karakterisering og informasjon av planlagte leverte masser. Her finner du skjema for basiskarakterisering og en veiledning for utfylling av skjemaet.

I henhold krav i avfallsforskriften må masser som skal til deponi deklareres (basiskarakteriseres) før mottak på gjenvinnings- og sorteringsanlegg. Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre basiskarakteriseringen. Dette gjøres ved utfylling av skjemaet som kan lastes ned her. Skjema kan fylles ut digitalt og sendes inn til oss nederst på denne siden, eller til e-post kundesenter@ragnsells.com

Veiledning til utfylling av skjema

I henhold til krav i avfallsforskriften må masser som skal til deponi deklareres (basiskarakteriseres, derav «BK») før mottak på gjenvinnings- og sorteringsanlegg.

Det er avfallsprodusentens ansvar (kundens) og plikt å gjennomføre basiskarakteriseringen. Dette gjøres ved utfylling av BK-skjema som lastes ned. Skjemaet fylles fortrinnsvis ut digitalt.

Obligatoriske data i skjemaet

Det er obligatorisk at skjemaet er utfylt på følgende data:

1. Avfallets opprinnelse og kundedata
Avfallsprodusent: Med avfallsprodusent menes den som er opphav til avfallet og bestemmer at avfallet skal bort fra opprinnelig adresse.

2. Beskrivelse av avfallsmassene
Avfallstype og kode (fraksjonsnummer): Avfallet må klassifiseres med kode, kun en kode per leveranse. Er det noe blandet må den dominerende fraksjonen/avfallstypen angis i koden. Gjerne også kommenter at avfallet er blandet i kommentarfeltet.

Forurensningsgrad: Alle masser som mottas blir behandlet som om de er forurenset, inntil det motsatte er bevist (ved analysedokumentasjon).

Analyse: Huk av i skjemaet dersom du vedlegger analysedokumentasjon eller ikke. Dersom ikke vedlagt, eller dokumentasjonen som mottas ikke inneholder tilstrekkelige analysedokumentasjon i henhold til regelverket, vil leveransens kunne mottas hos oss, men massene vil bli behandlet som forurensede.

Unntak: Avfall som alltid er inert og/eller ikke trenger analyse for å karakteriseres, er tegl og porselen. Slike avfallstyper er inert avfall.

3. For jord
Dokumentasjon av TOC (organisk innhold) og forurensningsgrad er nødvendig dersom jorda skal anses som ren. Det er strenge krav til TOC hos deponier. Foreligger TOC-analyse ber vi om du huker av om nivåene er over 3% eller 5 %. Vi trenger analyse som viser innhold av metaller, olje og PCB. Dersom analyser mangler vil jordmassene anses som forurenset.

4. For betong (rivemasser)
«Ren» eller forurenset betong: Dersom det er maling eller puss på betongen skal malingen ha blitt prøvetatt og dokumentert at den ikke er farlig avfall. Mangler denne dokumentasjonen anses betongen som forurenset. «Ren» betong må tilfredsstille krav til nyttiggjøring i henhold til avfallsforskriftens §14a. Mangler denne dokumentasjon anses betongen som forurenset.

Forurenset betong: Betong som mangler dokumentasjon anses som forurenset dersom ikke analyse foreligger som friskmelder betongen.

Armeringsjern: For å finne riktig kode må man avklare om betongen inneholder armeringsjern eller ikke.

5. Masser som leveres jevnlig

  • Fylles kun ut dersom man skal levere flere leveranser med samme analysedokumentasjon
  • Ensartet avfall som oppstår mer eller mindre kontinuerlig fra like prosesser kan følge en prosedyre der avfallet basiskarakteriseres bare ved første leveranse
  • Dersom dette er første leveranse må det oppgis
  • Dersom det er etterfølgende leveranse så må det oppgis i dette kapitlet

6. Din (kundens) signatur med dato

Send inn utfylt skjema

Trykk her for å sende inn skjema for basiskarakterisering av masser. Skjemaer sendes per e-post til vårt kundesenter (kundesenter@ragnsells.com). Ved å sende inn skjemaet bekrefter du at det er korrekt utfylt.

  • Skriv gjerne "BK-skjema" i emnefeltet
  • Husk å legge ved utfylt skjema som vedlegg