Levering av gravemasser.

Basiskarakterisering av masser

Du som kunde har ansvar for korrekt karakterisering og informasjon av planlagte leverte masser. Her finner du skjema for basiskarakterisering og en veiledning for utfylling av skjemaet.

I henhold krav i avfallsforskriften må masser som skal til deponi deklareres (basiskarakteriseres) før mottak på gjenvinnings- og sorteringsanlegg. Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre basiskarakteriseringen. Dette gjøres ved utfylling av skjemaet som kan lastes ned her. Skjema kan fylles ut digitalt og sendes inn til oss nederst på denne siden, eller til e-post kundesenter@ragnsells.no.

Veiledning til utfylling av skjema

Skjemaet består av fire hoveddeler, her finner du veiledninger og forklaringer for de ulike delene.

1. Avfallets opprinnelse og kundedata

Avfallsprodusent: Med avfallsprodusent menes den som er opphav til avfallet og bestemmer at avfallet skal bort fra opprinnelig adresse.

2. Beskrivelse av massene

TOC: Angi (huk av) om massene har TOC under 5 eller 3 % TOC (organisk innhold).

Forbehandling: Dersom leveransen er betong, og betongen IKKE er forbehandlet må dette angis. Angi i tekst om betongen inneholder store elementer som må knuses ned eller om det er armering som må fjernes. Det ligger større behandlingskostnader ved dette og behov om ekstra behandling må fremgå på BK-skjema.

Forurensningsgrad: Alle masser som mottas behandles som de er forurenset, inntil det motsatte er bevist (ved analyse).

Analyse: dersom det er foretatt analyse av massene skal dette vedlegges. Ragn-Sells vil vurdere om det blir behov for supplerende analyse på våre anlegg eller om karakteriseringen er å anse som fullstendig. Leveranser som blir merket «ikke-ferdig karakteriserte», vil gjennom supplerende prøvetaking for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon til nedstrømsløsning.

Avfallstype og nummer (avfallsstoffnummer): Avfallet må klassifiseres for å kunne avgjøre om det kan deponeres, og til hvilken deponikategori avfallet kan leveres. Kun et avfallsstoffnummer per leveranse. (Unntak for dette gjelder for leveranser med flere SmartBag`er.) Er leveransen ensartet så vennligst huk av for > 90 %. Er det en blandingsvare er det den fraksjonen det er mest av i leveransen, som skal angis.

Vanninnhold: Dersom masser har høyt vanninnhold skal dette angis, da det krever spesiell og separat håndtering og må avklares med mottaket.

3. Masser som leveres jevnlig

Ensartet avfall som oppstår mer eller mindre kontinuerlig fra like prosesser kan følge en prosedyre der avfallet basiskarakteriseres bare ved første leveranse. Det er en forutsetning for slike leveranser at analysedokumentasjon har blitt oversendt.

4. Din (kundens) signatur med dato

Send inn utfylt skjema

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling. 

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)