Økt forbrenningsavgift

Fra 1. januar 2024 ble det innført en signifikant økning i forbrenningsavgiften på avfall til forbrenningsanleggene. Det norske Stortinget vedtok at avgiften på forbrenning av avfall skulle øke til 485 kroner per tonn, fra 131 kroner per tonn i 2023.

Denne avgiften gjelder for ikke- kvotepliktige forbrenningsanlegg. En økning på 354 kroner per tonn er en kraftig avgiftsøkning, dette betyr at prisene på levering av restavfall og avfallstyper som skal videre til forbrenning fra våre mottak, øker tilsvarende fra årsskiftet.

Om forbrenningsavgiften

Norges samarbeid med EU om å nå klimamålene innen 2030 innebærer en differensiering i avgifter mellom kvotepliktige og ikke-kvotepliktige CO2-utslipp. I januar 2024 innføres det to nye avgiftssatser for avfallsforbrenning: En for kvotepliktige og en for ikke-kvotepliktige forbrenningsanlegg.

Dette fører til økte utgifter enn først antatt. Ikke-kvotepliktige anlegg er mest utsatt og vil gi økte priser på restavfall og avfallstyper som går til forbrenningsanlegg. Dette er anlegg som Ragn-Sells ikke eier selv.

  • Avgiften omfatter utslipp til luft av fossil CO2 (karbondioksid) ved forbrenning av avfall
  • Avgiftsplikten omfatter ikke utslipp ved forbrenning avfall som ikke inneholder fossilt materiale
  • Avgiftsplikten oppstår ved innlevering av avfall til forbrenning ved forbrenningsanlegg

Kvotepliktige og ikke kvotepliktige

Ikke-kvotepliktige utslipp kommer i hovedsak fra transport og jordbruk. Oppvarming av bygg og metan fra avfallsfyllinger er også helt utenfor kvotesystemet.

Det er nettopp ikke-kvotepliktige forbrenningsanlegg som blir påvirket av de nye avgiftssatsene i 2024. Verdt å merke seg er at farlig avfall, som er blant de avfallstypene som forbrennes samt anlegg med karbonfangst, er unntatt fra forbrenningsavgiften.

Avfallstyper som påvirkes

Tabellen inneholder avfallstyper som påvirkes.
Nummer Navn
1799 Blandet plast, blandede fraksjoner (ikke emballasje)
1898 Granulat
1911 Tekstiler, lær og skinn
1912 Møbler og inventar
9911 Blandet husholdningsavfall
9912 Blandet næringsavfall
9913 Utsortert brennbart avfall
9914 Sorteringsrester
9915 Restavfall med gips og isolasjon
9920 Usortert avfall/avviksavfall
9921 Blandet bygg- og riveavfall
9931 Gressmatte støvsugd, uten sand/granulat
6003 Smittefarlig avfall
6004 Ikke smittefarlig avfall
6101 Medisiner

Hensyn til klimaet er avgjørende

I statsbudsjettet for 2022 ble det innført en gradvis avgiftsøkning mot 2030 inntil 2000 kroner per tonn CO2, for å bidra til økt kildesortering og reduserte klimagassutslipp.

Forbrenningsavgiften og skillet mellom kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp skal bidra til å harmonisere nasjonale klimatiltak og kostnadsnivåer med EU/ETS-programmet innen 2028. Kostnadsnivået utgjør omtrent det samme som svenske anlegg betaler i kvotesystemet til EU/ETS i dag.

Økt kildesortering vil kunne kutte kostnader

Enhver kunde og bedrift har mulighet til å redusere de faktiske kostnadene. Dette henger sammen med hensikten bak avgiften som er å oppfordre og å stimulere til økt kildesortering, og med dette redusere andelen avfall som forbrennes. Skal vi lykkes med økt sortering er det viktig at rett sortering skjer i første ledd, ute hos våre kunder.

Ragn-Sells vil som pålagt regulere prisen tilsvarende for avfall til forbrenning til våre kunder. Vi vil på forhånd be om forståelse for endringen som er vedtatt i Stortinget.

Har du spørsmål i sakens anledning, ta kontakt med din salgsrådgiver eller vårt kundesenter.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi handler om å etterstrebe gjenbruk, ombruk, materialgjenvinning og deling.

Suge- og spyletjenester

Suge- og spyletjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av suge- og spyletjenester som dekker de fleste behov. Det er døgnvakt for disse tjenestene.

Trykk her for å finne ut mer om What a waste.

What a waste

Avfall er en skattekiste full av viktige råvarer som kan brukes på nytt. Finn ut mer om Ragn-Sells sin kampanje "What a waste".