Hæ? Mer avfall = bedre miljø

Hæ? Mer avfall = bedre miljø

I den sirkulære økonomien er det viktig å skaffe så mye avfall som mulig. Faktisk er det slik at mer avfall gir bedre miljø. Men hvordan?

28. sep 2023

Avfallsdeponier er ikke umiddelbart et konsept man forbinder med sirkulær økonomi. Men i lys av teknologiske fremskritt og endrede perspektiver, kan vi nå se på dem som viktige materialbanker, hvor avfall transformeres til verdifulle ressurser.

- I en sirkulær økonomi er avfall ikke lenger bare avfall; det er en ressurs. Dette representerer et paradigmeskifte fra den tradisjonelle, lineære økonomien, hvor målet har vært å minimere avfall, forteller Markedsjef Bente Åsen Sørum i Ragn-Sells.

Behov for nytt regelverk

- Det nåværende regelverket er tilpasset en lineær økonomi. Dette regelverket må derfor reformeres for å reflektere denne nye forståelsen av at avfall er en ressurs, mener Åsen Sørum og fortsetter:

- For å legge til rette for denne overgangen, må det nye reformer på plass i regelverket som må oppmuntre til lagring av avfall som potensielle materialbanker, snarere enn som en byrde for miljøet. Dette vil muliggjøre en reise mot sirkularitet, der avfall blir sett som en verdifull ressurs snarere enn som et problem å bli kvitt.

Sparer store mengder drivhusgasser

Tradisjonelt har avfallsdeponier vært hovedkilden til betydelige mengder drivhusgasser. Under nedbrytningen av organisk materiale produseres metan, en gass som har nesten 30 ganger større drivhuseffekt enn karbondioksid. En stor andel av drivhusgass utslippene kommer fra slike deponier, men nivåene er forventet å avta i fremtiden på grunn av forbudet mot deponering av organisk avfall som ble innført i 2005.

Men perspektivet på deponier er i endring.

- Ragn-Sells ser på avfallsdeponier som mulige energibærere og ressursbanker. Gjennom innsamling og forbrenning av deponigass, blir disse anleggene omgjort til kraftverk som produserer oppvarming, kjøling og elektrisitet til gjenvinningsprosesser. Dette er et skritt i retning av å transformere det som en gang var avfall til en verdifull ressurs.

Dagens teknologi gir ikke muligheter for fullstendig gjenvinning eller detoksifisering av alt avfall.

- Skadelige stoffer som tungmetaller og andre miljøgifter forurenser ofte materialer og jordsmonn, og må fjernes fra syklusen. Dette gir imidlertid avfallsdeponier en ny rolle som lagringssteder for disse materialene, til vi utvikler teknologier som kan bringe dem tilbake i det sirkulære kretsløpet, sier Åsen Sørum.

Avfallet er fullt av viktige råvarer

En annen utfordring vi står overfor, er behovet for å sikre tilgang til kritiske råmaterialer uten å ty til bruk av jomfruelige materialer. Elektrifiseringen som er nødvendig for å redusere avhengigheten av fossile brensler, krever tilgang til sjeldne metaller.

- Derfor er det et prekært behov for å gjenbruke kritiske ressurser gjentatte ganger, avslutter Åsen Sørum.

Relevante artikler