Slik fungerer sirkulær økonomi
Vi har levd i et lineært samfunn i hundrevis av år, med høyt forbruk. Hvis vi ikke omstiller oss nå, vil det bli vanskeligere å leve på jorden i fremtiden.

Slik fungerer sirkulær økonomi

I hundrevis av år har mennesker levd i et lineært samfunn. Vi har tatt opp råvarer fra jorden, laget produkter, og kastet produktene når vi ikke lenger har hatt brukt for dem.

19 feb 2019

Jorden vil ha mindre å gi fremover. Jakten på råvarer vil koste oss mer og mer. Hvis vi ikke omstiller oss, risikerer vi at det vil bli vanskelig å leve på jorden i fremtiden.

Veien mot en sirkulær økonomi

Det vil ikke eksistere avfall i en sirkulær økonomi. Det som er igjen i en del av kretsløpet, er nødvendig i neste del. Vi som lever i den sirkulære økonomien er brukere, ikke forbrukere. I stedet for å eie, konsumere og kaste ting, er vi en del av kretsløpet ved at vi etterstreber gjenbruk, ombruk, materialgjenvinning og deling.

Saken fortsetter under illustrasjonen

Illustrasjonen viser våre tanker rundt sirkulær økonomi. I en sirkulær økonomi etterstrebes gjenbruk, ombruk, materialgjenvinning og deling.

Utfordringer på veien mot en sirkulær økonomi

Samfunnet har investert mye i den lineære økonomien, det gjør endring vanskelig. For å kunne endre, må vi sikre tilgjengeligheten av viktige råvarer. Ny teknologi og digitalisering krever store mengder råvarer som for eksempel kobolt og andre sjeldne jordmetaller. Vi trenger lovgivning, retningslinjer og internasjonale avtaler som sikrer at de mest kritiske råvarene gjenvinnes.

I dag er det billigere å hente ut nye råvarer enn å bruke gjenvunnet materialer til produksjon. Dette skyldes at alle økonomiske insentiver favoriserer drift av jomfruelige råvarer. Av den grunn er det lav etterspørsel etter gjenvunnet råvare, og det blir ikke prioritert. Vi trenger nye insentiver, som gjør at den sirkulære modellen etterspørres, og at det vil være lønnsomt å spare på jordens ressurser.

For at økonomien skal bli sirkulær, må vi kunne utnytte alle ressursene i et produkt, og sende dem videre til gjenvinning. Deretter må produktet produseres slik at vi kan plukke ut alle deler og materialer. Selskapene som gjenvinner, må vite nøyaktig hva produktet inneholder. Vi trenger nye standarder. Produkter som fungerer i en sirkulær økonomi skal være det som får selges. Produsentansvar blir avgjørende.

Det som ingen etterspør, vil ingen ønske å tilby. Når alle spør etter produkter som er laget av gjenvunnet materiale, så vil de bli produsert. Da vil det oppstå sirkulære markeder. Kommuner og myndigheter har et spesielt stort ansvar. Vi trenger nye produkter som passer bedre inn i en sirkulær økonomi, særlig i offentlige anskaffelser.

Når økonomien blir sirkulær, må bedrifter tjene penger på andre måter enn å stadig selge nye produkter til oss. De må finne helt nye samarbeidsformer, på tvers av sektorer og nasjonale grenser. Bedrifter som tenker nytt tidlig, har gode muligheter til å bli svært lønnsomme. Vi trenger nye forretningsmodeller og innovative bedrifter som er lønnsomme i en sirkulær økonomi. Best mulig teknologi må belønnes globalt, uten nasjonale hensyn.

Hvorfor skal vi endre oss?

Hver person i Scandinavia genererer cirka 450 kilo husholdningsavfall hvert år. Det betyr at det kreves 60 tonn naturressurser hvert år, rett fra jorden, for at hver enkelt skal kunne leve som vi gjør. Bare energien som går til dette, gjør kampen mot klimaendringer umulig.

La oss heller se hvert råmateriale som noe virkelig verdifullt. Da vil vi sørge for at råvarene er nyttige om og om igjen. Slik har naturen fungert siden tidenes morgen, men våre stadig økende behov i nyere tid har gjort at dette har beveget seg i en helt annen retning.

Det er på tide å tenke nytt. Vi har en enestående mulighet til å skape en bærekraftig fremtid. Vi trenger å forandre våre holdninger og vårt regelsett for råvarer, slik at ressursene vi tar ut av jorda forblir i kretsløpet, i stedet for å bli til avfall. Hvis alle forstår viktigheten av å bevare jordas ressurser, vil den sirkulære økonomien snart være innenfor vår rekkevidde.

Kontaktpersoner Ragn-Sells

Ta kontakt med Bente Åsen Sørum - bente.sorum@ragnsells.com.

Bente Åsen Sørum

CMO

90507463 bente.sorum@ragnsells.com