Sirkulær økonomi - Ragn-Sells.

Sirkulær økonomi

Ragn-Sells har vært «en del av kretsløpet» i generasjoner og vi føler at vi har den sirkulære økonomien i vårt DNA.

Hva handler sirkulær økonomi om?

Å utnytte ressurser effektivt er essensen i god økonomi. Sirkulær økonomi innebærer et utvidet syn på hva som er ressurser og hvordan de kan utnyttes mest mulig effektivt. I en verden der presset på naturressursene øker sterkt, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt. Ettersom effektiv ressursbruk også er god økonomi, vil en aktiv politikk for sirkulær økonomi også kunne styrke næringslivets grønne konkurransekraft.

Sirkulær økonomi - kort versjon

Kort video om våre tanker rundt sirkulær økonomi.

Sirkulær økonomi - lang versjon

Lang video om våre tanker rundt sirkulær økonomi.

Våre tanker rundt sirkulær økonomi

Hastigheten i overgangen til en sirkulær økonomi avhenger av rammebetingelser og politiske grep. Her beskriver vi noen viktige områder der myndigheter, bedrifter og beslutningstagere må ha fokus for å stimulere denne overgangen.

Sekundære råvarer må gis fortrinn i markedet og eksisterende barrierer må fjernes. Dette gjelder blant annet skatteomlegging, harmonisering av grenseverdier og definisjoner samt utvikling av nye merkeordninger og kvalitetsstandarder. EU har signalisert at de ønsker å forenkle formalitetene ved grensekryssende handel med sekundære råvarer. Dette er et viktig initiativ for å styrke konkurranseevnen til sekundære vs. jomfruelige råvarer.

Det meste som blir til avfall har en gang vært et produkt. Mulighetene til ombruk, gjenvinning og redesign bestemmes i stor grad av produsentene. Det gjør at samarbeid gjennom hele verdikjeden er av avgjørende betydning. Myndighetene har derfor en viktig pådriverrolle gjennom bruken og utformingen av i produsentansvarsordningene. Produsentene må avgifte produktene slik at vi unngår resirkulering av miljøgifter. Vårt ansvar er å søke nye typer samarbeid med produsentene - for der de ser en slutt, ser vi en begynnelse.

Tilgang til avfall er en premiss for vilje til investeringer og innovasjon i gjenvinningsbransjen. Derfor er eiendomsretten til avfallet en viktig faktor i overgangen til en sirkulær økonomi. Vi mener at kommunalt monopol på husholdningsavfall har vært en barriere for utvikling og innovasjon i den private delen av bransjen fordi det hindrer storskaladrift, spesielt i et land som Norge med liten befolkning og store avstander.

Biodrivstoff bør produseres av sekundære råvarer.

Sirkulær økonomi fordrer gode partnerskap. Som vi alle vet kan det være tidkrevende og kostbart å finne goder partnere. Myndighetene bør derfor ta frem finansieringsordninger som reduserer risiko og stimulerer til partnersøk og samarbeid om sirkulære løsninger.

Hva gjør Ragn-Sells?

Ragn-Sells spiller en sentral og viktig rolle i den sirkulære økonomien. Med en lang og solid historie, gode attester og en gjennomgående idé om en bedre verden, er vi en viktig nøkkelspiller som kan føre den sirkulære økonomien framover.

Vi har definert tre forretningsområder hvor vi utgjør en forskjell for samfunnet: gjenvinning, behandling og rensing samt utvikling av nye verdikjeder - Lars Lindén, CFO. 

Innen gjenvinning fortsetter vi å posisjonere oss. Innsamling, gjenvinning og behandling av avfall handler i dag om verdien som finnes i råvarene. Vår rolle har endret seg dramatisk de siste 30 årene, fra da søppel bare ble samlet i hauger til nå, hvor avfallet er verdifulle råvarer vi forhandler om på det globale markedet.

Også behovet for rensing av forurensede masser og hav har økt kraftig de siste årene. Innen behandling og rensing har Ragn-Sells en viktig oppgave med å identifisere relevante råvarer, og rense dem før de tilbakeføres til kretsløpet.

Det dreier seg om utfordrende råvarer, som betyr at de er vanskelige å gjenvinne på enkelt vis. Dette er noe vi gjør allerede i dag; rensing av forurensede masser, vi skal i framtiden opprettholde vår markedsposisjon på dette forretningsområdet - Lars Lindén, CFO.

Sirkulær økonomi - Ragn-Sells AS.

Relevante artikler