Farlig avfall - allmenn informasjonsplikt for storulykkebedrifter

Opplysninger som skal meddeles allmenheten i henhold til Storulykke-forskriftens §12 første ledd (meldepliktige virksomheter) for Ragn-Sells AS avdeling for farlig avfall.

1. Informasjon om virksomheten

Tabellen inneholder informasjon om virksomheten.
Bedrift Ragn-Sells AS
Avdeling Farlig avfall
Besøksadresse Årvollskogen 37, 1529 Moss
Postadresse Postboks 453, 1471 Lørenskog
Offisiell e-post info@ragnsells.com
Nettside Ragnsells.no
Kommune og fylke Moss i Østfold
Organisasjonsnummer 952 187 627
Bedriftsnummer 994 442 147
Gårds- og bruksnummer 64/253
UTM-koordinater Nord (6587791.70), Øst (596555.30)

2. Meldepliktig storulykkevirksomhet

Ragn-Sells AS ble etablert i 1989 og eies av familien Sellberg. Konsernet har virksomheter i Norge, Sverige, Danmark og Estland knyttet til håndtering av restprodukter og avfall. Ragn- Sells har etablert landsdekkende innsamlingsløsninger for alle typer restprodukter og avfall i Norge. Farlig avfall fra kunder og Ragn-Sells sine avdelinger leveres til mottaksanlegget på Årvollskogen i Moss.

Anlegget tar imot ca. 8000 tonn farlig avfall årlig (2021). Ragn-Sells AS, avd. for Farlig Avfall (RS), fikk sin første tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall 16.08.2001. Fasilitetene ved Årvollskogen 37 var tidligere benyttet til sorteringsanlegg for ordinært avfall av Ragn-Sells AS. Bedriften har i dag tillatelse til mottak av alle typer farlig avfall og behandling av enkelte fraksjoner farlig avfall, ref. tillatelsesnr. 2016.0440.T gitt av Miljødirektoratet.

Virksomheten er underlagt forskrift av 3. juni 2016 nr. 569 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). På grunn av kjemikaliemengder etter grensene oppgitt i forskriftens Vedlegg I, del 1 og 2, kolonne 2, er bedriften å betrakte som en meldepliktig storulykkevirksomhet, og skal melde iht.de krav som er satt i forskriftens §6.

Virksomheten skal sende melding inn til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), minst hvert 5. år, siste gang 12.08.2019.

3. Aktiviteter ved virksomheten

Ragn-Sells avdeling for farlig avfall tar imot farlig avfall fra egne anlegg og fra andre avfallsbesittere i Norge, som f.eks. industri, næringsliv, handel og offentlig virksomhet. Virksomheten tilbyr løsninger som innebærer innsamlingsutstyr, logistikk og sluttbehandling /gjenvinning hos eksterne bedrifter i Norge, Sverige og andre europeiske land.

Typiske fraksjoner som mottas er spilloljer, oljefiltre, løsemidler, maling, lim og lakk, blybatterier, syrer og baser, oljeholdig avfall m.m. Aktiviteten er regulert gjennom tillatelse fra Miljødirektoratet, DSB og øvrige tilsynsmyndigheter. I 2021 ble det mottatt totalt ca. 8000 tonn farlig avfall. Hovedprosessen ved anlegget er sortering, klassifisering og registrering av mottatt farlig avfall. I tillegg forbehandles det inntil 650 tonn løsemiddel- og drivstoffholdig avfall, og inntil 400 tonn vannløselig avfall pr. år. Virksomheten har også tillatelse til kverning av enkelte fraksjoner farlig avfall, behandling av klorparafinvinduer og tømming og demontering av pulver- og skumholdige brannslukningsapparater.

Det foreligger ingen planer om endring av virksomheten.

4. Vurdering av farlige stoffer

Nedenfor er de de mest vanlige kjemikaliene som forekommer i virksomheten, og som vil kunne føre til en storulykke, oppført med tilhørende farlige egenskaper og risikovurdering. Tabellen er best å lese på en vanlig PC med litt størrelse på skjerm.

Tabellen inneholder vurdering av farlige stoffer.
Avfallstype + spesifisering
Fast=(s) Flytende=(l) Gass=(g)
Farlige egenskaper Risikovurdering

Spillolje (l)
(Brukte eller kasserte motor-, gir-, smøre-, hydrauliske-, transformator-, bryter- og varmeoverførende oljer.)

Olje- og fettavfall (s,l)
(Oljefase fra utskillere, oljeholdig avfall fra tankrens, smørefett)

Oljeforurenset masse (s)
(Bensin- og dieselfiltre, innsatsfiltre, bunnslam fra oljetanker, filler, oljeforurenset jord og stein, slam fra oljeutskillere)

Miljøfarlig

Brannfarlig fast stoff

Brannfarlig væske

Ved forbrenning av organiske stoffer som kun inneholder karbon og hydrogen, dannes branngasser som stort sett bare inneholder karbonmonoksid (kullos), karbondioksid, vanndamp og karbonpartikler (sot). Branngassens farge og tetthet er avhengig av mengden faste karbonpartikler. Bør slukkes med skum, evt. tanker kjøles med vann. Slukkevann vil inneholde olje som kan forurense vann og grunn.

Drivstoff og fyringsolje (l)
(Forurenset bensin, diesel og fyringsolje)

Organiske løsemidler uten halogen (l)
(Aceton, aldehyder, ketoner, bremsevæske, frost./kjølevæsker, alkoholer, etanol, benzen)

Miljøfarlig

Meget brannfarlig

Ved forbrenning av organiske stoffer som kun inneholder karbon og hydrogen, dannes branngasser som stort sett bare inneholder karbonmonoksid (kullos), karbondioksid, vanndamp og karbonpartikler (sot). Branngassens farge og tetthet er avhengig av mengden faste karbonpartikler. Bør slukkes med skum, evt. emballasje kjøles med vann. Slukkevann kan inneholde olje som kan forurense vann og grunn.

Aromatiske hydrokarboner (Benzen, Toluen, Xylen etc.) brenner med gul flamme og kraftig røykfylt gassutvikling. Reaksjonsproduktene er giftige/helseskadelige (f.eks PAH-forbindelser), og et stort antall pyrolyseprodukter dannes og bidrar til den kraftige branngassutviklingen.

Maling, lim og lakk (s,l)
(Maling, lim, lakk, fugemasse, trykkfarge, tom men ikke rengjort emballasje)

Brannfarlig

Miljøfarlig

Ved forbrenning av organiske stoffer som kun inneholder karbon og hydrogen, dannes branngasser som stort sett bare inneholder karbonmonoksid (kullos), karbondioksid, vanndamp og karbonpartikler (sot). Branngassens farge og tetthet er avhengig av mengden faste karbonpartikler. Bør slukkes med skum, evt. emballasje kjøles med vann. Slukkevann kan inneholde olje som kan forurense vann og grunn.

Aromatiske hydrokarboner (Benzen, Toluen, Xylen etc.) brenner med gul flamme og kraftig røykfylt gassutvikling. Reaksjonsproduktene er giftige/helseskadelige (f.eks PAH-forbindelser), og et stort antall pyrolyseprodukter dannes og bidrar til den kraftige branngassutviklingen.

Spraybokser (l,g)
(Brannfarlig, giftig, etsende, osiderende aerosoler)
Ekstremt brannfarlig gass

Brannfarlige gasser vil ved lekkasje kunne føre til stor brann- og eksplosjonsfare. Spraybokser som omspennes av flammer, vil kunne sprenges med påfølgende fare for brann- og kuttskader. Ved forbrenning av organiske stoffer som kun inneholder karbon og hydrogen, dannes branngasser som stort sett bare inneholder karbonmonoksid (kullos), karbondioksid, vanndamp og karbonpartikler (sot). Branngassens farge og tetthet er avhengig av mengden faste karbonpartikler. Bør slukkes med skum, evt. emballasje kjøles med vann.

Aromatiske hydrokarboner (Benzen, Toluen, Xylen etc.) brenner med gul flamme og kraftig røykfylt gassutvikling. Reaksjonsproduktene er giftige/helseskadelige (f.eks PAH-forbindelser), og et stort antall pyrolyseprodukter dannes og bidrar til den kraftige branngassutviklingen.

Polymeriserende stoff, isocyanater (s,l,g)

Meget giftig

Brannfarlig væske og damp

Spesifikk mål-organ toksisitet

Egnede brannslokningsmidler:
alkoholbestandig skum, CO₂, pulver, vannspray. Ikke bruk vannstråle.

Spesielle beskyttelsestiltak for brannmenn:
Ved brann oppstår det tykk, svart røyk. Eksponering for spaltningsprodukter kan være helseskadelig. Lukkede beholdere som eksponeres for flammer, kjøles ned med vann. Avrenning fra brannslokking må ikke komme ut i avløp eller vannveier.

Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer:
karbonmonoksid, karbondioksid, røyk, oksider av nitrogen.

5. Varsling av storulykke

Dersom det skulle oppstå en storulykke eller hendelse som kan føre til storulykke, vil varsling av allmennheten foregå på følgende måte:

  • Alarmsirener lokalt på bedriften
  • Lokal kriseleder varsler 110, 112 og 113
  • Varsling av naboer innenfor sone 1 i henhold til varslingsliste i beredskapsplanen iverksettes
  • Lokal kriseleder varsler tilsynsmyndigheter
  • Sentralt kriseteam varsles og ivaretar kommunikasjon mot media
  • Virksomheten vil legge ut løpende informasjon om hendelsen og hvordan allmennheten skal forholde seg på nettsiden Ragnsells.no

Figur 1: sone 1 – 200 radius fra anlegget.

Figur 1: sone 1 – 200 radius fra anlegget. (Illustrasjon: Google)

6. Ytterligere informasjon

Mer utfyllende opplysninger kan du få på forespørsel rettet til virksomheten ved avdelingsleder for farlig avfall, telefon 22800800.

7. Tilsyn etter Storulykkeforskriften

Informasjon fra tilsyn med virksomheten etter storulykkeforskriften er offentlig tilgjengelig, og kan innhentes ved forespørsel til DSB.