Sirkulære løsninger for havbruksnæringen

Ragn-Sells Havbruk AS er en partner innen utvikling av teknologi, logistikk og maritime tjenester for gjenvinning av ressurser for havbruksnæringen.

Kontakt drift og logistikk

Tabellen inneholder kontaktopplysninger.
Booking båt 55104100
Booking biltransport 55104300
E-post havbruk@ragnsells.com

Beredskapstjenester kan bestilles på respektive telefonnumre etter klokken 16.00.

Logistikk og maritime tjenester

Kjernevirksomheten vår er logistikkløsninger med henting av slam og ensilasje (K2) for produksjon av biogass og gjødsel til jordbruket. Disse tjenestene ivaretar god fiskevelferd og gjenvinning av viktige ressurser.

Rutinemessig oppdrag

Vi tilbyr regelmessig henting og behandling av ensilasje og slam fra oppdrettsanlegg med båt og tankbil, og nullstilling av anlegg, døgnkontinuerlig drift og leveranse av maursyre.

Akutte oppdrag

Vi leverer beredskapstjeneste i henhold til 24/7. Beredskapsbåtene utfører beredskap- og destruksjonsoppdrag raskt og effektivt. Det håndteres uensilert død fisk, bedøving og avliving, samt bortfrakting av ensilert fisk.

Maritime operasjoner og tjenester

  • H2S-behandling for slam
  • Kverning av død fisk og ensilering
  • Rengjøring av anlegg etter ferdig produksjon
  • Tankspyling

Vår samarbeidspartner Aquapro AS utvikler og leverer tilpassede tankløsninger i sjø.

Vår samarbeidspartner Aquapro AS utvikler og leverer tilpassede tankløsninger i sjø.

Hvorfor samarbeide med oss?

Det er viktig for oss å sikre god fiskehelse og å være til stede for våre partnere.

Fleksibilitet: Vi bestreber oss i å tilpasse oss kundens behov, og å sikre god integrasjon på kundens lokasjoner.

Kvalifisert personell: Vår flåte består av erfarne fagfolk som er dedikert til å levere tjenestene som våre kunder har behov for i henhold til bransjestandarder og forskrifter. 

Pålitelighet: Vi er en tilpasningsdyktig og pålitelig samarbeidspartner, som ønsker å ivareta våre kunder på en best mulig måte, slik at bedriften kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Våre ansatte

Ta gjerne direkte kontakt med en av våre ansatte som er listet opp nedenfor, du kan også benytte kontaktskjemaet nederst på denne siden. Vi ser frem til å høre fra deg!

Partnerskap gir gode løsninger for fiskeoppdrettere

Vi har utviklet et unikt samarbeid med ulike aktører i bransjen, nettverket kalles for ARAL og består i tillegg til oss av følgende selskaper:

  • AMOF - Fjell Process Technology
  • Aquapro
  • EasyMining
  • Framo LiftUp


Gjennom dette samarbeidet tilbys en helhetlig løsning for oppsamling av fiskeslam, trygg mellomlagring og effektiv logistikk helt frem til foredling til et nytt produkt. Gjennom slam fra fisk får vi både gjødsel og fosfor som kan brukes til å produsere nytt fiskefôr. Økt produksjon av fiskefôr må til for å kunne øke produksjonen av fisk.

Vi satser på foredling av slam

Havbruksnæringen har utviklet seg til en av de viktigste næringene for Norge, hvor det produseres næringsrik sjømat og det skapes viktige arbeidsplasser langs hele kysten. For å sikre økt produksjon av mat i havet med bærekraftige løsninger, leverer vi tjenester for å kunne bidra til å ivareta nettopp dette. 

Utvinning av mineraler fra slam

Vi søker løsninger for å sikre ressurser på avveie. Vårt datterselskap EasyMining har utviklet en patentert teknologi (Ash2Phos) for gjenvinning av rent fosfor og nitrogen fra slam med opphav i havbruket. Fosfor er en ikke-fornybar ressurs som i dag utvinnes ved gruvedrift som er ressurskrevende, blant annet i Russland, i Vest-Sahara og i Kina. Utvinningen krever høyt forbruk av vann, energi og transport.

Med våre teknologier skal vi gjenvinne og resirkulere, som et bærekraftig alternativ til å utvinne og forbruke. Med denne løsningen vil samfunnet potensielt få bukt med utfordringer som overgjødsling, utvinning av fossilt fosfor og mye mer. Fosfor som gjenvinnes med denne teknologien er like rent som fossilt fosfor.

Bærekraftig havbruk

Sammen med våre partnere og kunder, jobber vi daglig med å skape bærekraftige løsninger, og for å bidra til at havbruksnæringen skal kunne nå sine mål om sterk vekst opp imot 2050 og sikre matbehovet på verdensbasis. Ved å hente ut lokale ressurser gjennom sirkulære verdikjeder, bidrar vi til at Norge ivaretar sitt sterke konkurransefortrinn innenfor havbruk.

Slik jobber Ragn-Sells Havbruk mot bærekraftsmålene.

Slik jobber vi mot bærekraftsmålene

Ragn-Sells Havbruk er en sentral aktør innen utvikling av teknologi og logistikk for gjenvinning av ressurser fra havbruk. Vi skal bli en av de ledende aktørene for tilrettelegging av sirkulær økonomi og gjenbruk av ressurser fra havbruket. Dette skal styrke havbruksnæringen i møte med utfordringene ved produksjonsvekst.

9. Innovasjon og infrastruktur: Innovasjon er viktig for oss og vi er involvert i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, der vi bidrar med ressurser, kunnskap og fagkompetanse.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon: Vi jobber målrettet for å skape et bærekraftig samfunn. Sammen med havbruksnæringen har vi som mål å bruke råvarene vi allerede har om og om igjen. Ved å bringe rest- og råstoffer fra havbruk inn i sirkulære verdikjeder, bidrar vi til økt bærekraft i næringen.

13. Stoppe klimaendringene: I følge FN er halvparten av alle klimautslipp forårsaket av utvinning og prosessering av nye råvarer. Oppsamling av slam er vårt satsingsområde, vi skal bidra til å løse utfordringer med ressurser som er på avveie, ved hjelp av bærekraftig behandling av råstoffer og videreutvikling av teknologi.

14. Liv under vann: Sørge for mindre utslipp av næringsstoffer i havet slik at en unngår overgjødsling og ivaretar miljøet i havet.

15. Liv på land: Ressurser på avveie, næringsstoffer og mineraler fra slam og ensilasje fra oppdrettsnæringen kan gjenvinnes og benyttes til gjødsel og nye fôringredienser for landbruket.

17. Samarbeid for å nå målene: For å nå målene satt i Parisavtalen, må en jobbe i partnerskap. Ingen aktør kan klare dette alene og vi må finne sammen for å søke løsninger. Sammen med våre partnere og kunder jobber Ragn-Sells Havbruk daglig med å skape bærekraftige løsninger som skal bidra til at havbruksnæringen når sine mål om sterk vekst frem til 2050, for å sikre matbehovet på verdensbasis.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi handler om å etterstrebe gjenbruk, ombruk, materialgjenvinning og deling.

Suge- og spyletjenester

Suge- og spyletjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av suge- og spyletjenester som dekker de fleste behov. Det er døgnvakt for disse tjenestene.

Trykk her for å finne ut mer om What a waste.

What a waste

Avfall er en skattekiste full av viktige råvarer som kan brukes på nytt. Finn ut mer om Ragn-Sells sin kampanje "What a waste".

Kontakt oss

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)