Organisk avfall med halogen

Organic waste with halogen

Her finner du generell informasjon om sortering av organisk avfall med halogen. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Organisk avfall med halogen
Organisk avfall med halogen
Bilde av organisk avfall med halogen.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7151

Dokumenter for nedlastning
Ja takk organisk avfall med halogen Ja
  • Organisk avfall med halogen, se spesifikasjoner for sortering i tabell for EAL- og UN-numre på ragnsells.no
Nei takk organisk avfall med halogen Nei
  • Organisk avfall uten halogen (ta kontakt med oss hvis du er i tvil)
  • Alle andre typer avfall

Videre behandling av organisk avfall med halogen

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Asfaltlim med klor 080409 2811
Avfettingsrester 040103 -
Baderomsplater med pentaklorfenol (PCP) 170204 -
Brannskum (PFOS) 160508 -
Destillasjonrester med klor 140602 2810
Hydraulikkvæsker (klorerte) 140602 -
Kasserte organiske kjemikalier og blandinger med halogen (brannfarlige og giftige) 160506 1992
Kasserte organiske kjemikalier og blandinger med halogen (brannfarlige) 160506 1993
Klorerte oljer 130204 -
Malingsfjerner (diklormetan) 140602 1593
Renseriavfall (perkloretylen, klorerte rensevæsker) 140602 1897
Slam fra renserimaskiner som inneholder halogenerte løsemidler 140604 1325

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7151
Avfallstype Organisk avfall med halogen
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 080409, 040103, 170204, 160508, 140602, 160506, 130204
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2811, 2810, 1992, 1993, 1593, 1897, 1325