Krav til leverandører

Ragn-Sells er sertifisert i samfunnsansvar, et viktig ledd i dette arbeidet er kontroll med leverandørkjeden. Vi stiller derfor høye krav til alle våre leverandører og gjennomfører ulike leverandørvurderinger.

I leverandørplakaten finner du en oversikt over hva vi forventer av alle våre leverandører. Brudd på leverandørplakaten kan i ytterste konsekvens medføre at kontrakten blir hevet.

Punkter vi ønsker etterlevd av våre leverandører

  1. Prinsippene i Ragn-Sells sin Code of Conduct og gjenvinningsbransjen sin Code of Conduct skal etterleves
  2. Lønn og øvrige vilkår for de ansatte skal være i samsvar med lovverket og gjeldende tariff
  3. De ansatte skal ha nødvendig kompetanse til å utføre de arbeidsoppgavene leverandøren har påtatt seg
  4. HMS-arbeidet skal tilfredsstille kravene i Internkontrollforskriften
  5. Antall underleverandører skal begrenses
  6. Leverandørene skal bidra til at Ragn-Sells når sine mål for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø
  7. Ragn-Sells kan kreve dokumentasjon på at kravene i leverandørplakaten er oppfylt

Relevante lenker