Isolasjon fra bygg og anlegg kan være farlig avfall

Isolasjon fra bygg og anlegg kan inneholde bromerte flammehemmere (BFH). Eldre isolasjon kan også være blåst med miljøskadelige gasser som KFK og HKFK. Når isolasjonen kasseres blir den farlig avfall og må behandles forsvarlig.

Bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere er stoffer som er tungt nedbrytbare og som oppkonsentreres i næringskjeden. Det er mistanke om at stoffene kan gi hormoneffekter og skader på nervesystemet.

Hvor finnes bromerte flammehemmere?

 • Ekspandert og ekstrudert polystyren (EPS og XPS)
 • Cellegummi
 • Polyetylenmatter (PE-skummatter) og PE-skum i tunneler

Produkter som inneholder mer enn 0, 25 prosent av én av de brannhemmende forbindelsene nedenfor, regnes som farlig avfall når de kasseres.

 • Pentabromdifenyleter (penta-BDE)
 • Oktabromdifenyleter (okta-BDE)
 • Dekabromdifenyleter (deka-BDE)
 • Tetrabrombisfenol A (TBBPA)
 • Heksabromsyklododekan (HBCDD)

Hvor brukes EPS- isolasjon?

EPS med BFH blir blant annet benyttet til bygningsisolasjon, emballasje, isolasjon mot tele i bakken, på tak, i rør og i lette veifyllinger. Vanligste flammehemmer: HBCDD.

Hvor brukes XPS- isolasjon?

XPS benyttes som isolasjon mot tele i bakken, på tak, rundt grunnmur, i rør og i lette veifyllinger. Vanligste flammehemmer: HBCDD.

Hvor brukes cellegummi?

Cellegummi blir brukt som isolasjon rundt kjøleinstallasjoner, rør og gjennomføringer. Vanligste flammehemmer: Deka-BDE

Hvor finnes PE-skum?

PE-skummatter ble brukt til tunnelisolasjon fra 1987 – 98.
Vanligste flammehemmer: TBBPA.

Isolasjon med bromerte flammehemmere siden 60-tallet

Man antar at det er benyttet BFH i isolasjon fra slutten av 60-tallet. BFH tilsettes fortsatt i nye produkter.

Isolasjon med bromerte flammehemmere siden 60-tallet

Man antar at det er benyttet BFH i isolasjon fra slutten av 60-tallet. BFH tilsettes fortsatt i nye produkter.

Produktgrupper bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere finnes hovedsaklig i 3 produktgrupper:

 1. Plastmaterialer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) som kretskort i datautstyr, pc-eksteriør, tv`er, mobiltelefoner, kontakter og brytere
 2. Isolasjonsmaterialer av plast, som EPS (ekspandert polystyren), XPS (ekstrudert polystyren) og cellegummi
 3. Transportmidler i form av myk og hard plast, tekstiler, elektronikk, ledninger og liknende

Bromerte flammehemmere kan også finnes i tyngre tekstiler, tepper og stoppede møbler. Grenseverdi er 2500 mg/kg for bromerte flammehemmere.

Miljøskadelige blåsemidler i isolasjon

I produksjon av enkelte isolasjonstyper har det blitt brukt miljøskadelige blåsemidler som KFK, HKFK og HFK. Disse gassene slipper ut fra isolasjonen over tid, men det kan være betydelige mengder blåsegass igjen i kassert isolasjon.

KFK, HKFK og HFK kan finnes i følgende isolasjonsprodukter

 • PUR-skum (polyuretan skum)
 • XPS

Produkter som er blåst med KFK og HKFK er farlig avfall ved kassering hvis konsentrasjonen av gassene er over 0,1 prosent.

Hvor finnes PUR-skumisolasjon?

PUR-skum finnes i isolasjonspaneler til kjølerom/fryserom, i kuldemøbler, garasjeporter m.m. PUR er også brukt rundt vinduer og dører, men foreløpig har vi ikke indikasjoner på at det er blåsemidler igjen i slik PUR som er blåst på stedet.

Blåsemetoder brukt siden 50-tallet

Miljøskadelige blåsemidler har vært brukt i Norge siden 1950-tallet. Bruken økte spesielt kraftig rundt 1980. Før 1990 ble det i stor grad benyttet KFK-holdig blåsemiddel. I perioden ca. 1990 til 2002 gikk man over til HKFK. Fra 1996 og frem til ca. 2003 er HFK benyttet parallelt.

XPS-plater og paneler med PUR-skum bør analyseres for KFK og HKFK i objekter som er produsert fram til 2003.

Håndtering av farlige isolasjonsmaterialer

Avfallet som inneholder bromerte flammehemmere og-/ eller miljøskadelige blåsemidler, over konsentrasjonsgrenser som er satt i avfallsregelverket, skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Avfallet kan deklareres med et av avfallsstoffnumrene nedenfor, se også forslag til EAL-kode.

Tabellen inneholder avfallsstoffnumre og EAL-koder.
Type Nummer EAL
Isolasjon med bromerte flammehemmere 7155 170603
Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler 7157 170603
Farlig avfall

Farlig avfall

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor farlig avfall som dekker de fleste behov. Finn ut mer om farlig avfall her.

Elektronisk deklarering av farlig avfall.

Deklarering

Alt farlig avfall deklareres digitalt, du kan gjøre det selv eller vi kan gjøre det for din bedrift.

Guide for kildesortering av farlig avfall

Kildesortering

I vår guide for kildesortering finner du en oversikt med farlige avfallstyper og mer informasjon om disse.